Kvalité och miljö

Kvalité, miljö och ansvar i ErgoComfort Sweden AB

 

ISO-certifiering

Vi är certifierade både enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015. Allt för att ni ska vara säkra på att vi värnar om miljön och håller den kvalitet som vi lovar.

Vi fastställer kvalitets- och miljömål med handlingsplaner och följer upp dem fortlöpande.

Vi ställer höga krav på vår interna verksamhet och arbetar löpande med förbättringar. Vi har möjlighet att göra skillnad genom såväl små som stora insatser. De mest betydande miljöaspekterna i vår verksamhet är energiförbrukning, våra gods- och personaltransporter samt vårt avfall.

 

Miljöpolicy

Vårt engaemang för miljöarbete har alltid varit ett centralt inslag i utvecklingen av ErgoComfort Sweden AB, i verksamhetens processer, i kundbemötande och kundservice, i utveckling av produkter och sortiment. Därför har vi satt upp mål och riktlinjer för hur vi ska arbeta för en bättre miljö och ett förbättrat klimat.

Vi ska… 

- integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten så att beslut i miljöfrågor sker på affärsmässig grund.

- uppfylla och överträffa den lagstiftning, lokala förordningar andra bindande krav som berör vår verksamhet.

- ha utbildning, ansvar och befogenhet för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan

- kommunicera vår miljöpolicy till medarbetare, kunder, leverantörer och intressenter

- ständigt förbättra vår miljömedvetenhet genom vårt val av samarbetspartners, både vid försälning och inköp

- alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Kvalitetspolicy

- Vi beställer och bereder produkter som uppfyller ställda krav på produkt.

- Vårt arbete skall präglas förståelse för kundens krav och önskemål genom högsta kompetens, vilket leder till rätt definiering av behov, därigenom bästa val av lösning.

Våra ledstjärnor är:

-Ett långsiktigt, kostnadseffektivt synsätt som vi tillsammans utför genom ett val av genomarbetat verksamhetsystem

-Vår verksamhet sker efter tillämpliga och bindande författningskrav

-Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningsystem utvecklaas genom ständiga förbättringar.

-Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvaria för att kvalitetspolicyn följs